algemenevoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden:
Artikel 1. Toepassing
Toepassing.
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van eganederland.nl zijn deze
Algemene leveringsvoorwaarden (hierna voorwaarden ) van toepassing.
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat U de toepassing van
deze voorwaarden aanvaardt. Van het in deze voorwaarde bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling,
dan wel schriftelijke goedkeuring door eganederland.nl worden afgeweken ,in welk geval de overige
bepalingen onverkort van kracht blijven.
Alle rechten en aanspraken zoals in deze voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten
behoeven van eganederland.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door
eganederland.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. Deze voorwaarden respecteren de
rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst ).

Artikel 2.Aanbiedingen en overeenkomsten.
Alle aanbiedingen van eganederland.nl zijn vrijblijvend en eganederland.nl behoud zich
uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen , in het bijzonder wanneer dat op grond van
(wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw
bestelling door eganederland.nl. eganederland.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren,
dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden ,tenzij uitdrukkelijk anders bepaald
indien een bestelling niet word geaccepteerd ,deelt eganederland.nl dit mee binnen 10 werkdagen
na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Afkoelingsperiode
Koper heeft gedurende 14 werkdagen na ontvangst van het product het recht de overeenkomst te
ontbinden zonder opgave van redenen en het product in originele verpakking ongeschonden
op zijn kosten aan eganederland.nl te retourneren. Retourzendingen dienen eerst te worden
gemeld via info@eganederland.nl na ontvangst van het product in ongeschonden staat
zal binnen 14 werkdagen het aankoopbedrag worden teruggestort. De kosten van de retourzendingen zijn wel voor Uw eigen rekening.

Artikel 3A: Afkoelingsperiode voor ega-online.nl Annulering / Herroepingsrecht
Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder de ega-online cursus/coaching, of een e-book, te
ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt je toegang tot je
aankoop. Bij betaling stem je er uitdrukkelijk mee in dat je hierdoor afstand doet van het recht gebruik te
maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

Artikel 4.Prijzen en betalingen
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro inclusief btw, eventuele
belastingen en/ of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
Voor bestellingen met het afleveradres in Nederland wordt een tarief van 6,95 euro gehanteerd.
Bestellingen vanuit het buitenland worden alleen na overleg verzonden.
De bestellingen worden op elke maandag en donderdag verzonden mits het bedrag voor die tijd is bijgeschreven op
bank rekening nummer ABN AMRO IBAN: NL64ABNA0603748651 t.n.v. EGA Nederland BV.

Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de
uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden
binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door eganederland.nl.

Artikel 5. levering
Indien de overmacht toestand langer duurt dan dertig (30) dagen hebben zowel eganederland.nl als de
koper de mogelijkheid om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, waarna beide partijen ontheven zijn
van hun verplichtingen jegens elkaar en eventueel reeds verrichte betalingen zullen worden gerestitueerd.
De door eganederland.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige
leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. De levering van de producten geschiedt op de
plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u . eganederland.nl is gerechtigd
de af te leveren goederen in gedeelte na te komen . De extra kosten worden door eganederland.nl
gedragen.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
Het eigendom van geleverde producten gaan pas over , indien u al hetgeen u op grond van enige
overeenkomst aan eganederland.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake
van de producten gaat reeds op het moment van de levering op u over .
Artikel 7. Intellectuele en industriƫle eigendomsrechten
U dient alle intellectuele en industriƫle eigendomsrechten welke rusten op de door
eganederland.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 8. Reclames en aansprakelijkheid
U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst
beantwoorden . Indien dit niet het geval is, dient u eganederland.nl daarvan zo spoedig
mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) dagen na de levering ,althans na dat de constatering
redelijkerwijze mogelijk was, contact op te nemen met info@eganederland.nl

Artikel 9. Klachten procedure
Indien u een klacht heeft over door ons geleverde producten of artikelen dan horen wij dat
graag van u . eganederland.nl streeft naar tevreden klanten en zal zich maximaal
inspannen om uw klacht op te lossen . U kunt uw klacht melden via info@eganederland.nl
Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Artikel 10. Bestellingen / communicatie
Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens
en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel
in het verkeer tussen u en eganederland.nl dan wel tussen eganederland.nl en derden
voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en eganederland.nl, is eganederland.nl
niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld
door eganederland.nl.

Artikel 11. Persoonsgegevens

eganederland.nl houd zich aan de wet persoonsregistratie . De verstrekte gegevens
worden niet opgenomen in een bestand . eganederland.nl respecteert de privacy van alle
gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk
wordt behandeld.

Artikel 12. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toe komende rechten, heeft eganederland.nl ingeval
van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten,
dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit
schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat eganederland.nl gehouden is tot enige
schadevergoeding , tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid
en billijkheid on aanvaardbaar zou zijn . Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming
welke niet aan eganederland.nl kan worden toe gerekend , omdat zij niet te wijten is aan haar
schuld en nog krachtens de wet , rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor
haar rekening komt .